Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 20. 05. 2013
Počet stran 43
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo sve227
Jméno Jiří
Příjmení Švec
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Návrh pracoviště pro paletizaci řetězů
cizojazyčně Design of Workplace for Paletization of Chains
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá návrhem pracoviště pro ukládání řetězů do palet. V úvodu práce je popsán současný stav ukládání řetězů, výrobní postup řetězu a výrobní program firmy. Dále pak zhodnocení variant řešení.

cizojazyčně

This bachelor thesis deals with the design of workplace for paletization of chains. In the introduction is described the current state of chain store, chain production process and company production program. Furthermore, the evaluation of alternative solutions.

Dosažené výsledky česky

Pro vybranou variantu řešení je navrženo robotizované pracoviště s prvky bezpečnosti práce.

V technické zprávě je popsána funkce robotizovaného pracoviště a detailně popsána funkce ukládání řetězu do palet pomocí lineárního ukladače.

V závěrečné části je uvedena výrobní kapacita řetězu podle průměru drátu.

cizojazyčně

For the selected solution is proposed robotic workstation with elements of safety.

The technical report describes the function of a robotized workplace and detailed function of the chain storing to pallets using a linear trimmers.

In the final part is the production capacity by sorted chain wire diameter.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt