Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 20. 05. 2013
Počet stran 65
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo vav0061
Jméno Pavel
Příjmení Vavřík
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Václav Krys, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Úprava stávajícího podvozku mobilního robotu
cizojazyčně Modification of Existing Mobile Robot Undercarriage
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá dokumentací stávajícího mobilního podvozku. Byla provedena rešerše mobilních robotů a používaných elektrických komponentů. Dále bylo provedeno rozebrání a opětovné složení mobilního robotu. Díly byly změřeny a narýsovány pomocí CAD systému Creo Parametric 2.0. Byly navrženy varianty řešení uspořádání vnitřní elektroniky a rozmístění senzorického subsystému. Vybraná varianta byla podrobně vymodelovaná ve 3D.

cizojazyčně

Bachelor Thesis deals with the documentation of the existing mobile chassis. The exploration of mobile robots and electrical components was performed. The disassembly and reassembly mobile robot has been done. The components were measured and drawn using the CAD system Creo Parametric 2.0. There are several options of arrangement of internal electronics and sensor subsystem designed. Optimal variant is modeled into detailed 3D model.

Dosažené výsledky česky

Z 30 možných kombinací byla vybraná kombinace variant detailně vymodelovaná ve 3D. Ve vybrané variantě byla umístěna elektronika do ochranných boxů. Jednotlivé boxy byly připevněny k podvozku a zakryty. Byla odhadnuta vydrž kapacity akumulátoru. Byl ověřen potřebný moment motoru.

cizojazyčně

One of the 30 combinations was selected and modeled into the detailed 3D model. In the selected option the electronics was placed into protective boxes. Individual boxes were attached to the chassis and covered. The battery life was estimated. The required torque of motor was verified.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt