Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 20. 05. 2013
Počet stran 50
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo kra828
Jméno Filip
Příjmení Kramer
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Petr Kopec, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Průzkumný létající subsystém zásahového robotu
cizojazyčně Reconnaissance Flying Subsystem of Emergency Robot
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá možnostmi létajícího průzkumného subsystému zásahového robotu. V teoretické části práce jsou analyzovány možnosti rádiem řízených létajících modelů, možnosti komunikace se zásahovým robotem a obsluhujícím personálem, možnosti autonomie, možné varianty řešení létajícího subsystému a výběr optimální varianty řešení. V praktické části je zpracováno technické řešení vybraného létajícího subsystému včetně mechanických analýz a ekonomické zhodnocení nákladů při výrobě prototypu.

cizojazyčně

This Bachelor thesis deals with the possibilities of reconnaissance flying subsystem of emergency robot. In the theoretical part of the work are analyzed the possibility of radio controlled flying models, communication with the emergency robot and service personnel, the possibility of autonomy, possible variants of flying subsystem and choice of optimal alternative. In the practical part is elaboration of choice solution of flying subsystem, including mechanical analyzes and economical evaluation of the costs in the prototype production.

Dosažené výsledky česky

V teoretické části bakalářské práce jsou mezi sebou porovnány látající modely vhodné k průzkumu. Jsou zvážena pro a proti a na základě S.W.O.T. analýzy vybrán nejvhodnější létající model pro potřeby létajícího subsystému. V první fázi konstrukce robotu jsou přesně popsány fyzikální vlastnosti pohybu robotu v prostoru. Následuje výpočet pohonu a dimenzace pohonu robotu. Ve třetí fázi je pak na základě údajů z předchozích kroků určen nejvhodnější profil nosníků robotu. Na závěr je navržena kamera, vytvořen scénář komunikace subsystému se zásahovým robotem a provedena finanční analýza.

cizojazyčně

In the theoretical part of the thesis are compared among themselves the Flying models appropriate to the reconnaissance. There are analyzed the pros and cons and based on the S.W.O.T. analysis selected the most suitable model for the needs of flying subsystem. In the first phase of construction of the robot are described in detail the physical properties of the robot's motion in space. The following is the calculation and dimensioning of robot drive. In the third phase, based on the data from the previous steps are determined the most appropriate profile of the robot beams. Finally, it is designed camera, created a scenario of communication between robot and subsystem and financial analysis.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt