Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 20. 05. 2013
Počet stran 106
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo buc133
Jméno Miroslav
Příjmení Buček
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon
Bydliště
Vedoucí Ing. Ladislav Kárník, CSc.
Konzultant
 
Název práce česky Konstrukční návrh servisního robotu pro údržbu travnatých ploch
cizojazyčně The Construction Design of Service Robot for Servicing Grass Areas
Abstrakt česky

V diplomové práci je zpracován projekt robotické sekačky pro údržbu travnatých ploch. V úvodu práce je proveden popis údržby trávníkua analýza současných robotických sekaček na trhu.Na základě stanovených závěrů z provedené analýzy je sestaven požadavkový list. V práci jsou navrženy tři varianty koncepčního řešení robotické sekačky.Pomocí hodnotové analýzy je vybráno optimální řešení, které se dále zpracovává.

cizojazyčně

In my master’s thesisa project of a robotic lawn mower for grass area maintenance is elaborated. At the beginning of the thesis lawn maintenance is described and current robotic lawn mowers on the market are analysed. According to the conclusions of the analysis a datasheet is compiled. Three variants of the conceptual solution of the lawn mower are proposed. Using value analysis, the optimal solution is selected and further processed.

Dosažené výsledky česky

Druhá část práce je zaměřena na konstrukční návrh optimální varianty, která je zpracována formou modelu v programu Creo Parametric 2.0. V závěru práce je provedeno zhodnocení dosažených výsledků. Výkresová dokumentace diplomové práce doložena sestavným výkresem robotické sekačky v programu AutoCAD.

cizojazyčně

The second part of my master’s thesis is focused on the structural design of the optimal variant, which is processed as a model in Creo Parametric 2.0 software. In the conclusion of the thesis the results are evaluated. The drawing documentation of the master’s thesis is documented by the compiled drawing of the lawn mower made in AutoCAD software.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt