Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 20. 05. 2013
Počet stran 45
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo vic129
Jméno Jan
Příjmení Vicherek
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Ladislav Kárník, CSc.
Konzultant
 
Název práce česky Návrh robotizovaného pracoviště pro dělení profilů kratších délek
cizojazyčně The Design of Robotized Workplace for Cutting Profiles of Shorter Size
Abstrakt česky

Dělení tyčového materiálů je jednou ze základních operací při výrobě mnoha výrobků.Cílem této práce je sestavení optimální varianty robotizovaného pracoviště pro dělení profilů kratších délek. V úvodu je provedena rešerše na téma automatického dělení materiálu, následující výběrem nejvhodnější varianty.Ta je v závěru práce rozpracována.

cizojazyčně

Cutting long material is one of the basic operations in the production of many products. The purpose of this work is build optimal design of robotic workstation for cutting profiles of shorter size. In the introduction to the research is performed on the topic of automatic cutting, followed by selection of the most suitable option which is worked out at conclusion of the thesis.

Dosažené výsledky česky

V této práci byla navržena varianta dělícího pracoviště s použitím portálového manipulátoru s magnetickým efektorem. Byla zvýšena efektivita pracoviště a minimalizována fyzicky náročná ruční výroba.

cizojazyčně

In this study I proposed variant of the cutting site using the portal robot with magnetic effector. There was an increase workplace efficiency and minimized physically demanding manual production.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt