Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 20. 05. 2013
Počet stran 85
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo pos352
Jméno Michal
Příjmení Poštulka
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon
Bydliště
Vedoucí Ing. Milan Mihola, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Návrh stanoviště pro automatické doplňování vodíku do zásobníků osobních aut
cizojazyčně Design of Standpoint for Hydrogen Automatic Fueling into The Personal Motor Cars Reservoirs
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem a realizací stanoviště pro automatické doplňování vodíku do zásobníku osobních aut. Úvod práce je zaměřen na popis a vlastnosti vodíku, vodíkové čerpací stanice, automatické tankování automobilů a také jsou zde zmíněny parametry tankovacích komponentů pro vodík. Práce je rozdělena na dvě části. První část pojednává o návrhu celkové koncepce automatické stanice, ve druhé části je řešen efektor. U obou částí návrhu jsou vypracovány jednotlivé varianty řešení a výsledné optimální varianty, které byly vybrány díky hodnotové analýze. Dále obsahuje 3D model optimálních variant, výrobní dokumentaci a výpočty potřebné k návrhu efektoru.

cizojazyčně

This diploma thesis deals with Design of Standpoint for Hydrogen Automatic Fueling into The Personal Motor Cars Reservoirs. The introduction of this thesis is focused on description and properties of hydrogen, hydrogen fueling station, automatic refueling of cars and as well are mentioned parameters for hydrogen fueling components. The thesis is divided into two parts. The first part deals with the total design concept of automatic stations, the second part solved effector. Both parts of the design are individually developed alternative solutions and the resulting optimal variants that were selected using value analysis. The work also includes a 3D model of optimal variants, production documentation and calculations needed to design effector.

Dosažené výsledky česky

Hlavním výsledkem práce je navržený efektor. Skládá se z přísavky pro otevření dvířek nádrže, tří-čelisťového chapadla pro odebrání krytky ventilu, úhlového chapadla určeného k uchycení tankovací pistole a kyvného pohonu, který je určený k ovládání aretační páky na pistoli. Médiem pro pohon těchto komponentů je pneumatika, řízeny jsou pomocí elektricky ovládaných ventilů. Také byla řešena celková koncepce automatické stanice, umístění robotu, princip tankování a provoz na stanici.

cizojazyčně

The main result of this work is designed effector. Consists of suction grippers for open the door of tank, three-point gripper for removing the valve cap, angle grippers designed to fit the fuel filler nozzle and semi-rotary drives, which is designed to control the operating lever on the nozzle. Medium to drive these components is pneumatics, control are using electrically controlled valves. Also solved was the overall concept of automatic stations, the location of the robot, the principle and operation of the fueling station.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt