Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 20. 05. 2013
Počet stran 64
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo chl170
Jméno Tomáš
Příjmení Chlopčík
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Ladislav Kárník, CSc.
Konzultant
 
Název práce česky Konstrukční návrh servisního robotu pro monitorování a odběr vzorků ve větších hloubkách
cizojazyčně The Construction Design of Service Robot for Monitoring and Sampling in Bigger Depths
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá návrhem podvodního servisního robotu, který dokáže odebírat vzorky z větších hloubek. Úvodní část práce je zaměřena na analýzu podvodních servisních robotů, na jejichž základě jsou stanoveny požadavky kladené na robot. Jsou navrženy tři konstrukční varianty, ze kterých je hodnotovou analýzou vybrána optimální varianta.

cizojazyčně

This thesis deals with the design of underwater service robot that can take samples from greater depths. The introductory part is focused on the analysis of underwater service robots, on the basis set out requirements for the robot. They suggest three design variants, of which the value analysis selected the best option.

Dosažené výsledky česky

Optimální varianta je dále detailněji rozpracována. Servisní robot je vybaven řídicím a senzorickým systémem, který mu umožňuje orientaci v prostoru. Práce je doložena výkresovou dokumentací, 3D modelem, výpočty a pevnostními analýzami.

cizojazyčně

Optimal is further elaborated in detail. Maintenance robot is equipped with a control and sensor system, which allows him to orientation in space. The work is supported by documentation drawings, 3D models, calculations and strength analysis.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt