Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 20. 05. 2013
Počet stran 97
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo ben337
Jméno Radim
Příjmení Benek
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí prof. Dr. Ing. Petr Novák
Konzultant
 
Název práce česky Efektor robotu
cizojazyčně Robot Effector
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem a realizací efektoru se zásobníkem, k postupnému naskladňování a vyskladňování objektů manipulace pro použití na průmyslovém robotu IRB 360 flexpicker od firmy ABB. Úvod práce je zaměřen na popis robotů s paralelní strukturou a efektorů používaných u těchto robotů. Součástí návrhu jsou jednotlivé varianty řešení a výsledná optimální varianta, která byla vybrána na základě metody trojúhelníkových párů. Dále práce obsahuje 3D model optimální varianty, výrobní dokumentaci a výpočty potřebné k návrhu efektoru.

cizojazyčně

This thesis deals with the design and construction implementation of the effector reservoir, the progressive loading and unloading handling objects for use on an industrial robot IRB 360 FlexPicker by ABB. Introduction is focused on the description of robots with parallel structure and effectors used at these robots. The proposal must include the various possible solutions and the resulting optimal variant that was selected on the basis of the method of triangular pairs. The work includes a 3D model of optimal design, production documentation and calculations needed to design effector.

Dosažené výsledky česky

Na základě požadavků diplomové práce byl navrhnut a zhotoven prototyp efektoru se zásobníkem pro robot IRB 360 flexpicker. Efektor slouží k postupnému naskladňování a vyskladňování plastových kamenů hry GO. K naskladnění je využit pneumatický systém robotu, pomocí kterého jsou OM nasávány do prostoru zásobníku a následně vyfukovány ven. K pohonu efektoru je využita 4. osa robotu, která otáčí zásobníkem. Efektor umožňuje naskladnění 10 OM.

cizojazyčně

Based on the requirements of the thesis was designed and constructed a prototype effector reservoir for robot IRB 360 FlexPicker. Effector for gradual loading and unloading plastic stones game Go. The Stock is utilized pneumatic robot system with which the OM sucked into the container and then blown out. To drive the gripper is used on the 4th axis robot that turns the tank. Effector allows Stock OM 10.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt