Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 20. 05. 2013
Počet stran 64
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo hru344
Jméno Tomáš
Příjmení Hruška
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Konstrukční návrh robotického ramene s využitím lineárních pohonů
cizojazyčně Construction Design of the Robotic Arm whit Using of Linear Actuators
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá konstrukcí robotického ramene s využitím lineárních pohonů. Na úvod proběhla analýza zabývající se druhy lineárních pohonů a současným stavem robotických ramen. Dále byly stanoveny požadavky na konstrukci, podle kterých proběhl návrh tří variant řešení. Po návrhu tří variant proběhla hodnotová analýza a výběr vítězné optimální varianty. Pro optimální variantu je proveden podrobný konstrukční návrh. Celé rameno má pět stupňů volnosti. Pohyby uskutečňuje pět pohonů. Konstrukce ramene je vytvořena pro zátěž do 20 kg a bude připojeno na některého z mobilních robotů katedry robototechniky. Vítězné rameno je prověřeno řadou výpočtu. Rovněž je doložena potřebná výkresová dokumentace.

cizojazyčně

The thesis deals with the construction of a robotic arm using linear actuators. To begin, there is an analysis dealing with the types of linear actuators and the current state of robotic arms. Further the requirements for the construction were stipulated. Three design options were carried out according to the requirements. Value analysis was performed after designing the three variants and the optimal variant was selected. The chosen option was designed in detail. The arm has five degrees of freedom and movements are performed by five actuators. Construction is designed for the load up to 20 kg and will be attached to one of the mobile robots of The Department of Robotics. The chosen robotic arm was examined with a large number of calculations. It is also supported by the necessary drawings.

Dosažené výsledky česky

V první části diplomové práce proběhla analýza současného stavu. Na základě této analýzy jsou navrženy tři varianty řešení. Z těchto tří variant je vybrána optimální varianta. Druhá část práce se zabývá podrobnou konstrukcí optimální varianty. Výsledná konstrukce je zhodnocena v ekonomické analýze. Také je doložena řadou výpočtů a výkresovou dokumentací.

cizojazyčně

In the first part of the thesis was to analyze the current state. On the basis of this analysis suggest three alternatives. Of these three options is selected, the optimal variant. The second part deals with the detailed structure optimal design. The resulting structure is evaluated in the economic analysis. It is also proved by calculations and drawings.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt