Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 20. 05. 2013
Počet stran 71
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo jaw243
Jméno Kamil
Příjmení Janecký
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon
Bydliště
Vedoucí doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Servisní robot pro údržbu střešních ploch
cizojazyčně Service Robot for Maintenance of Roofs Surface
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem servisního robotu pro údržbu střešních ploch. V úvodu je provedena analýza typu střech a činnosti, které lze na nich provádět. Na základě analýzy byl sestaven požadavkový list a navrženo několik možných variant řešení, ze kterých byly dle hodnotové analýzy vybrány optimální varianty. Tyto varianty byly podrobně rozpracovány a doplněny výkresovou dokumentací, 3D modelem, výpočty a pevnostními analýzami.

cizojazyčně

This thesis deals with the design service robot for the maintenance of roofs surfaces. The introduction contains to the analysis of the types of roofs and activities that can be do them. Based on this analysis, a request list was obtained and several possible versions investigated. The optimal versions was chosen by value analysis. This versions was designed in detail and completed drawings, 3D model, calculations and structure analysis.

Dosažené výsledky česky

Na základě požadavkového listu byl navržen universální servisní robot, který najde využití jak při údržbě střech, tak při údržbě jiných rovinných ploch. Na robot lze připojit nástavce do hmotnosti 20 kg a výstupní moment je 6 Nm. Dále byla navržena sněhová dvoustupňová fréza a diskový kartáč pro čištění střech. Oba nástavce mají záběr 800 mm.

cizojazyčně

Based requirements sheet was designed universal service robot, which finds use as maintenance of roofs and maintenance of other flat surfaces. On the robot can attach adapters to the weight of 20 kg and an output torque of 6 Nm. Was also designed two-stage snow cblower and disc brush for cleaning roofs. Both adapters have width 800 mm.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt