Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 20. 05. 2013
Počet stran 70
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo mac814
Jméno Martin
Příjmení Macháček
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí prof. Dr. Ing. Petr Novák
Konzultant
 
Název práce česky Průzkumný robot
cizojazyčně Exploratory Robot
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací řídicího systému a senzorického subsystému. Umístěním elektroniky na stávající podvozek, aby byl schopen vykonávat průzkumnou činnost. V úvodu je provedena analýza stávajících mobilních platforem dostupných ke koupi. Následuje návrh dvou variant elektroniky pro průzkumnou činnost a výběr vhodnější varianty. Pro výhodnější variantu je navrženo umístění, které je realizováno. Následuje řešení programování reakčního chování robotu pro zamyšlenou činnost. Závěrem je zpracován finanční přehled nákladu na realizaci.

cizojazyčně

This thesis describes the design and implementation of the control system and sensory subsystem. Placing the electronics on the current chassis to be able to perform surveillance activities. In the introduction is the analysis of existing mobile platforms available for purchase. The following is a proposal of two variants of electronics for surveillance activities and selection of suitable options. The better option is the proposed location, which is implemented. The following is a solution of the reaction behavior of the robot programming for the intended activity. The conclusion is drawn financial report the cost of implementation.

Dosažené výsledky česky

Výsledkem práce je realizovaný robot osazený řídicím systémem a senzorickým subsystémem, který je schopný dosáhnout zadaných souřadnic s vyhýbáním překážek. Součástí práce je technická dokumentace zapojení a 3D model.

cizojazyčně

The result is implemented robot equipped with the system and sensory subsystem which is able to achieve the specified coordinates with avoiding obstacles. The work is technical documentation involvement and 3D model.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt