Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 20. 05. 2013
Počet stran 50
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo hil0018
Jméno Lukáš
Příjmení Hildebrand
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Milan Mihola, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Návrh čtyřkolového podvozku pro testování algoritmů řízení
cizojazyčně Design of Four Wheel Car Chassis Intended for Testing of Control Algorithms
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem čtyřkolového podvozku, který má sloužit pro testování algoritmů řízení. V úvodu jsou pro představu o konstrukci a pořizovací ceně obsaženy informace o servisních robotech využívající čtyřkolových podvozků. Dále jsou navrženy a konstrukčně zpracovány v systému Creo Parametric čtyři varianty podvozku a vybrána optimální varianta pomocí hodnotové analýzy.

cizojazyčně

The bachelor thesis deals with structural design of four-wheel car chassis that is used for testing of control algorithms. In the introduction of the thesis is information about service robots, which use four-wheel car chassis, for better idea about construction and purchase price. Furthermore there are designed and constructed four variations of chassis in the Creo Parametric system. The optimal variation is chosen by using value analysis.

Dosažené výsledky česky

Výsledkem bakalářské práce jsou čtyři varianty návrhů podvozků. Následně je vybrána a detailně zpracována optimální varianta. Dále je v práci obsažen 3D model varianty, sestrojený v programu Creo Parametric 1.0 a výpočtové programy pro určení pohonných jednotek. V přílohách je k nahlédnutí i 2D výkresová dokumentace.

cizojazyčně

Result of the bachelor work are four variants of a car chassis. Then is selected and in detail processed the optimal varinant. The work also includes a 3D model of variation, designed in program Creo Parametric 1.0 and calculation programs for the determination of power units. In the annexes are 2D drawings available for inspection.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt