Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 20. 05. 2013
Počet stran 122
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo cha205
Jméno Tomáš
Příjmení Chamrád
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon
Bydliště
Vedoucí Ing. Václav Krys, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Aplikace strojového vidění pro robotizovaná technologická pracoviště
cizojazyčně Machine Vision Application for Robotized Cells
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá možnostmi aplikace systémů strojového vidění do robotizovaných pracovišť. V úvodu je popsán současný stav techniky na poli jednotlivých prvků systému a současná zařízení umístěná na Centru robotiky Katedry robototechniky. V hlavní textové části jsou popsány dvě demonstrační úlohy využívající rozdílné systémy strojového vidění. U každé úlohy byl řešen systém osvětlení, návrh a realizace potřebných periferií a tvorba řídicího programu. Obě úlohy byly podrobeny zkušebnímu provozu a případné problémy a nedostatky byly shrnuty v závěru práce obsahujícím také doporučení, jak zjištěné nedostatky zmírnit nebo zcela eliminovat.

cizojazyčně

Master thesis deals with possibilities of machine vision systems integration into robotized cells. The introduction contains description of the state of the art in the field of machine vision products and current systems installed in the Robotics Centre of the Department of Robotics. The main text part contains two demonstration tasks using different machine vision systems. The task description contains information about lighting system, design and realization of peripherals and control application programming. Both tasks were trial operated and detected problems were described in the conclusion, together with recommendations on how to improve the task or fix the problem.

Dosažené výsledky česky

Na základě znalostí problematiky strojového vidění byly na stávajících pracovištích Katedry robototechniky navrženy a realizovány dvě demonstrační úlohy. Ačkoli se systém strojového vidění na pracovišti ABB IRB 140 ukázal jako málo výkonný, byly obě úlohy úspěšně otestovány a popsány.

cizojazyčně

Based on the machine vision knowledge, two demonstration tasks were implemented into current robotized cells of Department of Robotics. Although the small power of the machine vision system located in the ABB IRB 40 robotized cell, each task was successfully tested and described.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt