Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 26. 05. 2006
Počet stran 58
Studijní obor Výrobní systémy s PRaM
fotografie studenta Os. číslo hus023
Jméno Petr
Příjmení Husák
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Ladislav Kárník, CSc.
Konzultant Ing. Vladislav Buzek
 
Název práce česky Konstrukční návrh malého mobilního robotu pro monitorování ve vnitřním prostředí
cizojazyčně Construction design of small mobile robot for monitoring in indoor environments
Abstrakt česky

Diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh mobilního robotu s kamerovým

systém pro monitorování prostředí. V úvodu je provedena analýza stávajícího stavu a navrženy varianty pro řešení. Na základě analýzy byla vybrána optimální varianta, která je dále podrobně zpracována. Výsledná varianta je zpracována ve formě 3D modelu v programu Pro/ENGINEER. 3D model je přiložen ve formě přílohy na CD.

cizojazyčně

The Thesis is focused on the construction design of a mobile robot with camera system for monitoring. In the introduction, an analysis of existing constructions is carried out and variants are suggested. On the basis of the analysis one of the variants was selected. The optimal variant is worked up in 3D model with use of software Pro/ENGINEER. The 3D model is added like annexe on a CD-ROM.

Dosažené výsledky česky

Výsledkem diplomové práce je kompletní 3D model mobilního šestikolového robotu v programu Pro/ENGINEER. Pro monitorování prostředí je robot vybaven barevnou CCD kamerou se čtyřnásobným zoomem a nočním viděním. Kamera má možnost natáčení ve dvou osách.

cizojazyčně

Result of the thesis is a complete 3D model of six wheels mobile robot created in Pro/ENGINEER. Robot is equipped with a CCD camera with zoom and night vision for monitoring in various environments. Camera has ability to rotate in two axes.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt