Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 20. 05. 2013
Počet stran 51
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo hei0014
Jméno Pavel
Příjmení Heider
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Milan Mihola, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Konstrukční návrh tříprstého efektoru
cizojazyčně Constructive Design of Three-fingers Effector
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem tříprstého efektoru s nosností 1,5 kg. V úvodu je provedena analýza současného stavu problematiky robotických rukou. Byly navrženy čtyři varianty řešení, na základě hodnotové analýzy byla vybrána nejvhodnější varianta konstrukce efektoru. V CAD systému Creo Parametric 2.0 je vyhotoven 3D model vybrané varianty a výkresová dokumentace. Výpočtová dokumentace zkrutných pružin je provedena v programu MITCalc.

cizojazyčně

Bachelor thesis is dealing with the construction design of a three-finger effector with a capacity of 1.5 kg. The beginning of the thesis is devoted to an analysis of current issues of robotic hands. On the basis of value analysis, the most suitable version for the construction of the effector was selected out of four options. A 3D model of the selected type and drawing documentation were created in the CAD System Creo Parametric 2.0. Calculations of torsion springs were made in the MITCalc program.

Dosažené výsledky česky

Na základě stanovených požadavků byl vytvořen detailní konstrukční návrh vybrané varianty efektoru. O svírání prstů se starají zkrutné pružiny, vždy dvě pro každý článek prstu. Rozevírání prstů je realizováno pomocí kladek a lanek, navíjejících se na modelářské servomotory, umístěné na rámu efektoru. Součástí práce je detailní 3D model v programu Creo Parametric 2.0.

cizojazyčně

A detailed construction design of the selected type of effector was created on the basis of set requirements. Clenching of fingers is ensured by two torsion springs placed on each segment of each finger. Unfolding of fingers is carried out by means of pulleys and strings which reel on servos that are placed on the effector frame. Part of the work comprises a detailed 3D model created in the CAD System Creo Parametric 2.0.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt