Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 20. 05. 2013
Počet stran 56
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo rys0024
Jméno Martin
Příjmení Ryšavý
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Ladislav Kárník, CSc.
Konzultant
 
Název práce česky Návrh robotizovaného pracoviště pro nástřik rámů jízdních kol
cizojazyčně The Design of Robotized Workplace for Spraying Bicycle Frames
Abstrakt česky

Bakalářská práce je zaměřena na návrh robotizovaného pracoviště pro nástřik rámů jízdních kol. První část uvádí stávající technologické možnosti nanášení barev. Popisuje jejich přednosti a nedostatky a definuje objekt manipulace. Druhá část je věnována návrhu jednotlivých variant řešení, provedení hodnotové analýzy a výběru výsledné varianty. Další část práce je zaměřena na rozpracování výsledné varianty, určení zařízení pro provoz pracoviště a navrhnutí a kontrolu otočného mechanismu. Byla zpracována výkresová dokumentace dispozice pracoviště a vytvořen 3D model pracoviště v programu PTC Creo.

cizojazyčně

This Bachelor thesis focuses on the design of a robotized workplace for spraying bicycle frames. The first section shows contemporary technological paint application processes. It describes their advantages and disadvantages and defines object manipulation. The second part is dedicated to the design solution options, executing value analysis and selection of the final solution. The next part elaborates on the final solution and the selection of workspace equipment. There was drawn technical documentation of distribution equipment in the workplace and created a 3D model of the workplace in program PTC Creo.

Dosažené výsledky česky

Výsledkem této bakalářské práce je návrh robotického pracoviště pro nástřik rámu jízdních kol. V práci jsou splněny všechny požadavky, které byly definovány v požadavkovém listu. Byl vytvořen návrh mechanismu pro otáčení rámu v kabině a navrženy bezpečnostní prvky pro správný provoz pracoviště.

cizojazyčně

The result of this work is design of robotized workplace for spraying bicycle frames. Work met all requirements that were defined. There is created turning mechanism for turning bicycle frame in spray cabin. Also there are design safety precautions for proper work of workplace.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt