Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 17. 05. 2013
Počet stran 70
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo sam092
Jméno Ondřej
Příjmení Samák
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon
Bydliště
Vedoucí Ing. Milan Mihola, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Návrh zařízení k manipulaci s polotovary určenými ke kování
cizojazyčně Design of equipment for handling semifinished products intended for forging
Abstrakt česky

Diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh manipulátoru pro manipulaci s polotovary učenými ke kování. V úvodu je seznámení se současným stavem, následuje stanovení požadavků, na jejich základě byly vytvořeny variantní řešení z nichž bylo vybráno pomocí hodnotové analýzy nejvhodnější varianta. Ta byla rozpracována do podrobného konstrukčního řešení spolu s technickou a výpočtovou dokumentací. V závěru práce je technicko-ekonomické zhodnocení a popsání výsledků.

cizojazyčně

The thesis is focused on the design of manipulator for handling blanks learned to fittings. The introduction is familiar with the current situation, followed by the setting of requirements on their basis, an alternative solution of which were selected using value analysis best option. It was developed into a detailed design solutions along with technical documentation and calculation. In conclusion, the techno-economic evaluation and presentation of results.

Dosažené výsledky česky

Po vyhodnocení stávajícího stavu byly navrženy čtyři variantní řešení, z nich byla pomocí hodnotové analýzy vybrána varianta, která je tvořena automatizací cyklu kování. Tudíž se celý manipulátor skládá z několika strojních uzlů zařazených do mechanismu kovacího stroje a indukční pece, u nichž je dále rozpracováno konstrukční řešení. V práci je dále provedeno ekonomické zhodnocení a základní návrhové a kontrolní výpočty. Práce je doložena 3D modelem manipulátoru v programu Pro/Engineer a sestavným výkresem v AutoCAD 2010.

cizojazyčně

After evaluating the current situation were suggested four alternative solutions, have been using value analysis option is selected, which is composed of automation hardware cycle. Thus, the entire manipulator comprises several machine nodes included in the mechanism of the forging machine and induction furnaces, which is further elaborated construction. The work is also carried out an economic evaluation and basic design and check calculations. The work is supported by a 3D model of the manipulator in Pro / Engineer and assembly drawings in AutoCAD 2010.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt