Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 20. 05. 2013
Počet stran 51
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo kra0110
Jméno Miroslav
Příjmení Krajča
Tituly
e-mail skryt
Telefon
Bydliště skryto
Vedoucí doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Konstrukční návrh mezioperačního dopravníku pro dopravu válcových předmětů
cizojazyčně Construction Design of an Interstage Conveyor for Cylindrical Objects Transport
Abstrakt česky

V této bakalářské práci byla nejprve provedena rešerše na téma dopravníků a jejich konstrukčního složení. Na základě toho byly navrženy dvě varianty konstrukčního řešení dopravníku pro dopravu válcových předmětů, z nichž byla pomocí hodnotové analýzy vybraná optimální varianta. Ta byla následně podrobně rozpracována.

cizojazyčně

In the first part of this bachelor thesis, a research in conveyors and their structural composition was performed. Consequently, two alternative design solution of conveyor for cylindrical objects transport was proposed on the basis of the conducted research. Then, an optimal solution was chosen using value engineering methods. In the last part of the thesis, the optimal solution was developed in detail.

Dosažené výsledky česky

Bylo navrženo celkové konstrukční řešení mezioperačního dopravníku pro dopravu válcových předmětů. Byly provedeny výpočty pro návrh vhodného pohonu, výpočty pro návrh vhodného typu řetězu a řetězového kola a pevnostní výpočty nosného rámu navrženého dopravníku. Také byl vytvořen kompletní 3D model dopravníku v programu Creo Parametric II a výkresová dokumentace v programu AutoCad 2012.

cizojazyčně

As the result of the thesis, a complex solution for the construction of an interstage conveyor was designed. In order to design optimal drive, chain, and sprocket of the developed conveyor, necessary calculations were performed. In addition, a supporting frame of the developed conveyor was checked on strength. Last, a complete conveyor´s 3D model was designed in Creo Parametric II tool and drawings in AutoCad 2012 application.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt