Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 20. 05. 2013
Počet stran 53
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo vys0016
Jméno Aleš
Příjmení Vysocký
Tituly
e-mail skryt
Telefon
Bydliště
Vedoucí Ing. Václav Krys, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Zásobník puků s podavačem pro výukové RTP s ABB IRB 140
cizojazyčně Pucks Feeder for Robot Training Cell with ABB IRB 140
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem zásobníku pro rozšíření demonstrační úlohy třídění puků. Nejprve je analyzováno pracoviště a stávající stav úlohy pro stanovení základních požadavků. Návrhem několika variant je k problému přistoupeno odlišnými způsoby za použití různých technologií. Zhodnocením variant na základě požadavků je jedna vybrána a zpracována do formy 3D modelu. Nakonec je navržen montážní postup.

cizojazyčně

Bachelor thesis deals with mechanical design of pucks feeder to upgrade an existing demonstration task – sorting pucks. At first the workplace and the task are analyzed for setting basic requirements. There are options designed from different point of view using several applicable technologies. Options are evaluated according to requirements. One is chosen and designed into the 3D model. At the end an assembly process is drawn up.

Dosažené výsledky česky

Ze tří navržených variant bylo vybráno řešení s rotačním zásobníkem. Tato varianta má nejlepší poměr počtu puků k hmotnosti a zástavbovému prostoru. Řešení je vypracováno do úrovně detailního 3D modelu. K zásobníku jsou navrženy pohony, snímač zjišťující natočení zásobníku a řídicí elektronika.

cizojazyčně

The solution with rotational magazine has been chosen from the three designed options. This solution has the best ratio between the number of pucks and the weight and installation space. Detailed 3D model has been created. There are drives, sensor detecting the rotation of the magazine and control electronics designed for the magazine.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt