Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 20. 05. 2013
Počet stran 93
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo sna079
Jméno Jáchym
Příjmení Šnajdr
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Konzultant Ing. Jiří Pyš
 
Název práce česky Automatizovaný systém pro řezání závitů
cizojazyčně Automated System for Threading
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem jednoúčelového stroje pro řezání závitů do stavebnicových profilů ITEM jako náhradu za stávající stroj. Stroj je opatřen vřetenem kterým je polohováno ve třech osách. Pohony jednotlivých os zajišťují krokové motory a přes kuličkové šrouby je síla přenášená na polohovací osy. Ovládaní je zajištěno pomocí dotykového panelu.

cizojazyčně

This thesis deals with the design of single-purpose machines for tapping into modular sections ITEM as a replacement for an existing machine. The machine is provide with a spindle which is positioned in three axes. Drives of the axes provided stepper motors and ball screws through the power transmitted to the positioning axis. It is operated using the touch panel.

Dosažené výsledky česky

Zkrácení potřebných výrobních časů pro řezání závitů. Rozšíření sortimentu obráběných profilů oproti stávajícímu stroji. Zvýšená bezpečnost práce.

cizojazyčně

Shortening production times needed for threading. Extending range of machining profiles compared to existing machines. Increased safety.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt