Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 20. 05. 2013
Počet stran 74
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo mzi009
Jméno Jakub
Příjmení Mžik
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště
Vedoucí Ing. Václav Krys, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Robotizované výukové pracoviště s robotem ABB IRB 360
cizojazyčně Robotized Educational Cell with Robot ABB IRB 360
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá pokročilými metodami programování robotu ABB IRB 360 FlexPicker v součinnosti se softwarem ABB PickMaster 3. V úvodu jsou popsány základní prvky robotizovaného pracoviště na Centru robotiky. Dále je popsána konstrukce a zapojení dodatečně instalovaných periferií. Hlavní částí je popis průběhu standardního programu a metody vstupu do něj za účelem uživatelských modifikací.

cizojazyčně

This thesis deals with advanced methods of programming of the ABB IRB 360 FlexPicker robot in cooperation with the ABB PickMaster 3 software. The introduction describes the basic components of the robotized workplace at the Robotics Centre. It also describes the design and connection of the additionally installed peripherals. The main part is the description of the standard program and methods of its user modifications.

Dosažené výsledky česky

Metody vstupu do programu jsou demonstrovány na dvou úlohách napodobujících použití v praxi. Jako třetí úloha je realizováno vyskládání znaků do matrice s možností uživatelského vstupu pomocí FlexPendantu nebo mobilního telefonu a rozhraní Bluetooth. Všechny úlohy jsou detailně popsány a v elektronické podobě je přiložena jejich kompletní dokumentace.

cizojazyčně

Methods are demonstrated on two tasks imitating usage in praxis. As the third task, inscribing of characters in a matrix is realized with user input via FlexPendant or mobile phone and Bluetooth. All tasks are described in detail and a complete documentation in electronic form is included.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt