Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 26. 05. 2006
Počet stran
Studijní obor Výrobní systémy s PRaM
fotografie studenta Os. číslo bab047
Jméno Jan
Příjmení Babjak
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí prof. Dr. Ing. Petr Novák
Konzultant
 
Název práce česky Řízení mobilního robotu neuronovou sítí
cizojazyčně Control of the mobile robot with neural net
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá rozšířením senzorického a řídicího subsystému školního všesměrového mobilního robotu. Je zde popsána konstrukce detektoru překážek pomocí infračerveného světla, konstrukce proporčního regulátoru pro stejnosměrný motor a konstrukce dalších modulů robotu. V další části práce je popsáno použití neuronové sítě pro řízení takto upraveného robotu. V závěru práce jsou zhodnoceny dosažené výsledky, uvedeny možné problémy a možnosti jejich řešení.

cizojazyčně

The graduation thesis deals with expansion of the sensory and control subsystem of a school all-directive mobile robot. The construction of obstructions' detector using infrared light has been described here as well as the construction of proportional regulator for direct current motor and construction of other robot's modules. In the next part of the thesis the use of neural network for control of the robot has been described. At the end of the work, all the results are summarised, all the problems are stated together with possible solutions.

Dosažené výsledky česky

V rámci diplomové práce byl zcela přebudován školní všesměrový mobilní robot. Byl navržen a realizován modul IR detektoru překážek, moduly proporčních regulátorů motorů robotu a další moduly potřebné pro činnost robotu. Řídicí modul robotu byl nahrazen modernějším. Vzhledem k většímu množství modulů byla přepracována konstrukce robotu. Do robotu byl implementován algoritmus řízení pomocí neuronové sítě. Byl vyvinut i ovládací program pro PC.

cizojazyčně

Within the graduation thesis the whole all-directive mobile robot was rebuilt. The modules of IR obstructions' detector, proportional regulators of robot's engines and other modules important for a functionality of the robot have been designed and realized. Control module has been replaced with the more modern one. The construction of the robots has been also rebuilt because of the higher amount of modules. The new algorithm using neural network has been implemented to the robot. Control software for PC has been developed as well.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt