Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 23. 05. 2008
Počet stran 42
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo gre173
Jméno Petr
Příjmení Greguš
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Ladislav Kárník, CSc.
Konzultant
 
Název práce česky Návrh efektoru pro manipulaci se sypkými hmotami
cizojazyčně The design of Gripper for Manipulation with bulk Materials
Abstrakt česky

Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí efektoru pro manipulaci se sypkými hmotami do hmotnosti 2,5kg. Součástí návrhu je variantní řešení s výběrem optimální varianty pomocí hodnotové analýzy, návrhové a pevnostní výpočty základních konstrukčních prvků a 3D model finální varianty v CAD systému Pro/Engineer.

Práce obsahuje analýzu mechanismů, pracujících na podobném principu jako navržený efektor a přehled servisních robotů vhodných pro činnost tohoto efektoru.

cizojazyčně

This work deal with proposal and construction effector for handling with bulk materials to the materiality 2,5kg. A part of presentation is alternace solving with solving of optimal variant by the value analyses , design and strength calculations of main construction parts and 3D model of carriage in CAD system Pro/Engineer.

Work includes analysis mechanisms, working on similar principle like designed effector and survey service robots fit for activity hereof effector.

Dosažené výsledky česky

Dle zadání byla provedena analýza současného stavu a navrženy 3 varianty konkrétního řešení. Varianta vybraná podle hodnotové analýzy byla zkonstruována ve 3D programu Pro/Engineer. Efektor lze určitě dále dopracovat o návrh elektroinstalace, zvolením vhodných senzorů pro tuto činnost, umístěním kamery pro vizuální kontakt, navržením řízení, kompletními pevnostními výpočty.

cizojazyčně

According to the assignment was effected contemporary analysis state and designed 3 variants concrete solving. Variant choice after value analyses was engineered in 3D programme Pro/Engineer. Effector it is possible certainly further work off about proposal wiring system, election fit sensors for this activity, placing cameras for visual contact, proposition drive, full solidity calculations.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt