Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 20. 05. 2013
Počet stran 61
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo kor346
Jméno Martin
Příjmení Korabečný
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Václav Krys, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Robotizované pracoviště montáže dvojkolí
cizojazyčně Robotized Cell for Railway Wheelsets Assembly
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá návrhem pracoviště robotizované montáže železničního dvojkolí při renovaci. V úvodu je provedena analýza současných způsobů montáže a navržených způsobů robotizované montáže dvojkolí.

cizojazyčně

The diploma thesis is engaged in proposal on robotic cell for railway wheelsets assembly at renovation. The current assembly methods and suggested ways of robotic wheelsets assembly are analysed at the beginning.

Dosažené výsledky česky

Z navržených variant je vybrána varianta s tříosým manipulačním robotem. Pro vybranou variantu je navrženo dispoziční řešení robotizovaného pracoviště a principiální návrh koncového efektoru. V technické zprávě je popsána funkce RTP, výpočty a technické parametry pracoviště. V závěrečné části je uvedeno technické a ekonomické hodnocení navržené varianty. Součástí diplomové práce je výkresová dokumentace vybraného řešení

cizojazyčně

The three axis manipulation robot option is chosen of the proposed variants. The disposition solution of robotic cell and the fundamental proposal of the end effector are proposed for the selected version. The RTP function, calculations and technical parameters of the workshop are described in the technical report. The technical and economical aspects of the suggested option are evaluated in the final part. The selected solution drawing documentation is the part of this diploma thesis.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt