Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 21. 05. 2012
Počet stran 67
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo hol665
Jméno Jaroslav
Příjmení Holub
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Václav Krys, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Návrh mezioperační manipulace při výrobě kabelu
cizojazyčně Design of an Automated Interstage Manipulation during Cables Production
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem řešení pro manipulaci s výrobky vyráběné firmou Continental automotive. V této práci jsou zpracovány varianty uchycení a kontroly výrobku ve fixačním prípravku. Za pomocí hodnotové analýzy byla vybrána nejvhodnější varianta, která byla detailně rozpracována. Pro finální přípravek byl následně navržen efektor. V závěru práce je zpracováno ekonomické posouzení a možný přínos pro uplatnění v praxi. Součásti práce jsou pneumatické návrhy obvodu pro přípravek i efektor.

cizojazyčně

This thesis deals with the structural design solutions for the handling of the products produced by Continental Automotive. In this work, mounting options are processed and checks in the fixation of the product. Using value analysis was chosen the best option which was elaborated in detail. For the final product was then designed effector. In conclusion, it is processed an economic assessment and possible benefits for practical application. Parts are also working pneumatic circuit design for the product and effector.

Dosažené výsledky česky

Byly vypracovány varianty řešení fixace výrobku. Byla vybrána nejvhodnější varianta, pro tuto variantu fixačního přípravku byl navržen efektor. Součásti práce jsou pneumatická schémata přípravku a efektoru, 3D modely a výkresová dokumentace k efektoru. Návrhy fixačních přípravku budou použity pro ruční pracoviště ve firme Continental automotive systems.

cizojazyčně

The fixation of alternative solutions have been developed for products. The best option was chosen and for this variant was designed an effector. This work includes pneumatic draft for fixation tool and effector, 3D models and technical drawings for effector. Suggestions of fixation tool will be used for manual workplace in the company Continental Automotive Systems.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt