Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 21. 05. 2012
Počet stran 58
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo ned0008
Jméno Ondřej
Příjmení Neděla
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí prof. Dr. Ing. Petr Novák
Konzultant
 
Název práce česky Kinematika a pohybový subsystém mobilního robotu
cizojazyčně Kinematics and Motion Subsystems of the Mobile Robot
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem čtyřkolového podvozku určeného pro venkovní prostředí s nosností 10 kg na případnou optickou, či manipulační nástavbu. V úvodu je provedena rešerše kinematiky pohybového subsystému vesmírných mobilních robotů. Jsou navrženy tři varianty řešení konstrukce podvozku, hodnotovou analýzou je vybrána optimální varianta a ta je rozpracována. Je navržen řídící subsystém robotu. Nosné a spojovací součásti robotu jsou podrobeny analytické kontrole. Podvozek je vymodelován do 3D podoby v programu PRO/Engineer Wildfire 5.0.

cizojazyčně

Bachelor Thesis deals with four-wheel chassis construction design intended for outdoor use with a capacity of 10 kg in any optical or handling body. In the introduction to the research carried out locomotor kinematics subsystem space mobile robots. They suggest three possible solutions chassis design, value analysis, the optimal variant is selected and it is developed. It is designed sensory and robot control subsystem. Supporting and connecting parts of the robot are subjected to analytical scrutiny. The chassis is modeled in 3D form in Pro / Engineer Wildfire 5.0.

Dosažené výsledky česky

Navrhnuta konstrukce mobilního robotu na 4-kolovém lokomočním ústrojí. Robot je určen pro snadné překonávání nerovností v terénním prostředí, a dokáže vyvinout rychlost až 6 km/hod s váhou konstrukce menší než 3kg. Je zajištěna celková modularita, nízká energetická náročnost a odolnost proti prachu a jiným nečistotám. Robot může nést nástavbu až do hmotnosti 10 kg a je ovládaný pomoci RC vysílačky na dálku.

cizojazyčně

Designed construction of mobile robot for 4-wheels locomotive mechanism. The robot is designed to easily overcome inequalities in field environments, and it is capable to reach a speed up to 6 km per hour for weight of construction with less than 3kilos. It is ensure for total modularity, low energy consumption and resistance to dust and dirt. The robot can carry the superstructure of weight to 10 kilos and is controlled by the RC transmitter.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt