Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 21. 05. 2012
Počet stran 36
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo sir059
Jméno Petr
Příjmení Široký
Tituly
e-mail skryt
Telefon
Bydliště
Vedoucí Ing. Václav Krys, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Databáze prvků stavebnice LEGO Mindstorms pro CAD systém Pro/ENGINEER
cizojazyčně Database of LEGO Mindstorms Components for CAD System Pro/ENGINEER
Abstrakt česky

Široký, P. Databáze prvků stavebnice LEGO Mindstorms pro CAD systém Pro/ENGINEER: Bakalářská práce Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra robototechniky, 2012, 36 s., vedoucí Ing. Václav Krys, Ph.D.

Bakalářská práce se zabývá tvorbou databáze prvků stavebnice LEGO MINDSTORMS pro CAD systém Pro/ENGINEER Wildfire 5.0. V úvodu jsou popsány další stavebnice na trhu, které je možno použít pro výukové účely. V další části bakalářské práce je popsaná stavebnice LEGO MINDSTORMS, její části, senzory, a softwarové aplikace pro programování řídicí jednotky. Následně je popsána tvorba databáze, možnosti jejího použití a tvorba výkresů s automaticky doplněným kusovníkem.

cizojazyčně

ŠIROKÝ, P. Database of LEGO Mindstorms Components for CAD System Pro/ENGINEER: Bachelor Work, Ostrava: VŠB-Technical University, Fakulty of Mechanical Engineering, Department of Robotics, 2012, 36 p., head: Ing. Václav Krys, Ph.D.

This bachelor thesis is about database creation of LEGO Mindstorms elements for CAD system Pro/ENGINEER Wildfire 5.0. At the beginning is description of another kits on the market, that can be use for educational purposes. The following part describes LEGO kit, its parts, sensors and and software for programming the control unit. At the end is description of database creation, possibilities of its use and drawings creation with automatically added piece list.

Dosažené výsledky česky

Byla vytvořena databáze, která byla systematicky pojmenována. Barva modelů se shoduje s reálnými prvky stavebnice. Velikost databáze nepřesahuje 100 MB. Lze vytvořit výkresy s automaticky doplněným kusovníkem.

cizojazyčně

We have created a database that has been systematically named. Color of models coincides with the real elements of construction kit. Database size does not exceed 100 MB. You can create drawings with with automatically added piece list.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt