Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 26. 05. 2006
Počet stran 58
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo rou037
Jméno David
Příjmení Rouzek
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Ladislav Kárník, CSc.
Konzultant Ing. Jan Burkovič, Ph.D.
 
Název práce česky Návrh robotizovaného pracoviště pro montáž převodovky
cizojazyčně Design robotized workplace for assembly gearbox
Abstrakt česky

Hlavní část bakalářské práce je věnována návrhu robotizovaného pracoviště pro montáž převodovky. Při projektování je kladen důraz na to, aby byla výsledná varianta v souladu s určitými zásadami. Těmito zásadami jsou přesnost výroby, využití fondu pracovní doby, namáhavost ruční práce a pružnost výroby. Ve druhé části je zpracován návrh efektoru pro manipulaci s hřídelovými podsestavami.

cizojazyčně

Main part of thesis is paid to design robotized workplace for assembly gearbox. While projection it’s deposit emphasis on definite fundamentals of final alternate. These fundamentals are accuracy of manufacture, usage of fund working hours, severity of handwork and production flexibility. In the second part there is processed design of end effector for manipulation with spindle subassembly.

Dosažené výsledky česky

Při návrhu pracoviště bylo dosaženo zvýšení přesnosti výroby, zajistila se pružnost výroby a také došlo k minimalizaci namáhavosti práce. Tyto výsledky jsou porovnávány s čistě manuálním typem výroby. Dalším aspektem byla produktivita práce, která souvisí s využitím fondu pracovní doby. V tomto ohledu nelze přesně specifikovat, zda bylo dosaženo uspokojivého výsledku, protože je obtížné určit, jak by probíhala výroba manuálním způsobem.

cizojazyčně

While design workplace was got increase accuracy of manufacture, production flexibility was provided and too came to reduction severity of work. These findings are confronted with all manual type of manufacture. Next aspect was productivity of labour, which relate to usage of fund working hours. In this regard it is impossible exactly specify, if credit was got, because it’s difficult to establish, how process will be proceeded by manual way.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt