Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 21. 05. 2012
Počet stran 72
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo haj0012
Jméno Jan
Příjmení Hajný
Tituly
e-mail skryt
Telefon
Bydliště
Vedoucí Ing. Milan Mihola, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Návrh plavajícího robotu pro sbírání nečistot z hladiny venkovního bazénu
cizojazyčně The Desing of Floating Robot for Skimming Impurities from Outdoor Swimming Pool
Abstrakt česky

Tato práce se zabývá konstrukčním návrhem plavajícího robotu na čištění venkovního bazénu. Součástí práce je rozbor současného stavu problematiky. Na základě této analýzy jsou navrženy varianty řešení s volbou optimální varianty. Vybraná varianta je dále rozpracována v CAD systému Creo. Jsou provedeny některé kontrolní výpočty pro ověření funkčnosti. V závěru práce je shrnutí dosažených výsledků. Podrobná výkresová dokumentace je součástí přílohy této práce.

cizojazyčně

This project deals with the design proposal of floating robot for cleaning the outdoor Swimming Pool. The part of the project is to analyze current state of this issue. Based on this analysis, possible solutions are designed with the choice of optimal solutions. The chosen option is further developed in CAD of the Creo system. There are some calculations for verification of functionality control. In a conclusion there is a summary of the achieved results. Detailed drawings are concluded in the Appendix of this project.

Dosažené výsledky česky

Podařilo se objasnit a zanalyzovat problematiku kolem zahradních bazénů a jejich čištění. Byl sestaven požadavkový list, kde byly specifikovány požadavky na konstrukci. Z těchto požadavků vznikly tři varianty řešení a na základě hodnotové analýzy byla vybrána nejvýhodnější varianta. Tato varianta byla dále rozpracována. Výsledkem je navržená konstrukce splňující všechny požadavky vytčené v požadavkovém listu. Výjimku tvoří cena, která byla sice pouze odhadnuta, ovšem přesáhla stanovenou mez. Konstrukce není dále dořešena v oblasti subsystému vnějších senzorů, jsou navrženy možnosti řešení s použitím ultrazvukových senzorů, nebo radiových vln.

cizojazyčně

Wemanaged to clarify and analyze issues about garden pools and their cleaning. We construct a wish list where the requirements for construction were specified. From these requirements, there are three possible solutions and the best option was chosen on the basis of value analysis. This option was further elaborated. As a result, the proposed design meets all the requirements from the wish list. The exception is the price, although it was only estimated, however it exceeded given limit. Construction is no further resolved in the external subsystem sensors and possible solutions are designed using ultrasonic sensors, or radio waves.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt