Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 21. 05. 2012
Počet stran 36
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo kub0038
Jméno Ondřej
Příjmení Kubeša
Tituly
e-mail skryt
Telefon
Bydliště
Vedoucí Ing. Jan Lipina, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Konstrukční návrh polohovadla k robotům Mitsubishi
cizojazyčně Design of a Positioner for Mitsubishi Robots
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá návrhem polohovadla, jakožto rotačního stolu pro roboty Mitsubishi RV - 2AJ a RV - 1A, které jsou umístěny na katedře robototechniky VŠB-TUO Ostrava. Po dohodě s vedoucím práce bylo zjištěno, že polohovadlo se bude nejspíše využívat pouze pro robot RV-1A. S tímto vědomím byly navrženy varianty řešení rotačního stolu a hodnotovou analýzou zjištěna optimální varianta, která se dále řeší. Při řešení dané optimální varianty se uvažovalo nad polohou rotačního stolu na pracovišti a nad danými podmínkami, za kterých bude polohovadlo sloužit. Celá práce vychází z požadavkového listu, který bylo potřeba dodržet.

cizojazyčně

Bachelor thesis describes the design of manipulator as a rotating table for Mitsubishi robots RV – 2AJ and RV – 1A, which are located at the Department of Robotics Technical Univerzity of Ostrava. In agrement with supervizor was found that the positioner will probably use for robot RV – 1A only. With this in mind, have been designed alternative solutions of rotary table and value analysis found the optimal variant, which is addressed also. In solving the optimal alternative to a rethinking of the position of the rotating table at work and given the condition sunder which the positioner to serve. The entire work is based on request sheet that had to be accomplish.

Dosažené výsledky česky

Bylo navrženo polohovadlo jakožto rotační stůl který má určitou nosnost a splňuje požadavkový list. Celek jde jednoduše sestavit a jednotlivé části jdou vyrobit na tiskárně RapidPrototyping. Byla určena jeho poloha na pracovišti vzhledem k pracovnímu stolu a pozici robota Mitsubishi RV-1A.

cizojazyčně

It was designed a positioner as a rotary table that has a certain load capacity and satisfies request list. Positioner is easy to assemble and indivial parts its possible to create on Rapid Prototyping printer. It was define location positioner on the workplace and succes a cooperative with Robot Mitsubishi RV-1A.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt