Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 21. 05. 2012
Počet stran 57
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo lab0007
Jméno Štěpán
Příjmení Labounek
Tituly
e-mail skryt
Telefon
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Ladislav Kárník, CSc.
Konzultant
 
Název práce česky Konstrukce robotického vozíku pro transport předmětů do 80kg
cizojazyčně Construction Design of Robotic Vehicle for Transport Subject into 80 Kilogram
Abstrakt česky

Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem vozíku pro transport materiálu. Jako bližší specifikaci jsem si vybral nákupní vozík pro osoby s vyšším věkem. První kapitola této práce obsahuje analýzu servisních mobilních robotů. Další kapitola obsahuje požadavkový list. Následuje návrh tří variant a na základě hodnotové analýzy výběr optimální varianty. Optimální varianta byla detailně vymodelována v programu Pro/Engineer Creo. Důležité součásti byly zkontrolovány pevnostním výpočtem. Obsahem této bakalářské práce je i sestavný výkres propracované optimální varianty.

cizojazyčně

This thesis deals with the design proposal for truck transport material. As a further specification, I chose the shopping cart for people with higher age. The first chapter of this work contains an analysis of service of mobile robots. The following is the wish list. The following three design options and value analysis based on the selection of optimal variants. Optimal detail was modeled in Pro / Engineer Creo. Important components were inspected strength calculation. The aim of this thesis is to elaborate the plan and the optimal variant.

Dosažené výsledky česky

Výsledkem je robot, který dokáže překonat schody s výškou stupně 190 mm a teoreticky neomezenou délkou schodiště. Robot váží i s nákladem maximálně 129 kg a s maximálními rozměry: šířka: 573 mm, výška: 1240mm, délka:1513,7 mm. Robotický vozík je určen pro pohyb ve vnitřním prostředí, tak i ve venkovním prostředí. Tomu odpovídá norma krytí IP65.

cizojazyčně

The result is a robot that can overcome the stairs with a height of 190 mm and degrees theoretically unlimited length of stairs. The robot weighs a maximum load is 129 kg and maximum dimensions: Width: 573 mm, height: 1240 mm, length: 1513.7 mm. The robotic cart is designed for movement in the internal environment as well as outdoors. This corresponds to IP65 standard.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt