Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 21. 05. 2012
Počet stran 62
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo may0006
Jméno Petr
Příjmení Mayer
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Milan Mihola, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Konstrukční návrh dvoukolového robotu určeného pro monitorování venkovního prostředí
cizojazyčně Engineering Design of Two Wheel Robot Intended for Outdoor Environment Monitoring
Abstrakt česky

Tato bakalářská práce zaměřena na konstrukční návrh servisního robotu, konkrétně na dvoukolový robot pro monitorování venkovního prostředí. Součástí řešení je návrh variant a výběr optimální varianty pro požadovanou úlohu. Dále je stanoven pohon, elektronický a kamerový subsystém robotu. Práce je řešena tak, aby konstrukce robotu byla co nejjednodušší i s ohledem na cenu, ale přitom splnila veškeré zadané podmínky.

cizojazyčně

This bachelor thesis focuses on the design of service robot, namely two-wheel robot to monitor the external environment. The solution is to design variants and selection of optimal variants for the desired task. It is determined drive, electronic and camera subsystem processor. The work is designed so that the robot design was as simple as possible with regard to price, but they meet all the specified conditions.

Dosažené výsledky česky

Byla vypracována jednoduchá konstrukce odpovídající všem požadavkům. Při řešení se podařilo překonat problémy s plánovanou konstrukcí použitím vhodnějších pohonů umístěných v kolech. Celkově je robot snadno vyrobitelný a smontovatelný. Použité součásti týkající se konstrukční části se dají běžně nakoupit. Elektronické vybavení se dá také jednoduše zakoupit, ale nemusí být použito takové, jaké je navrženo. Celková hmotnost robotu je 25kg a cena je i s vybavením operátora cca 40tisíc Korun českých.

cizojazyčně

It was prepared by simple structures with all requirements. When the solution was able to overcome the problems with the planned construction of more appropriate use of drives installed in the wheels. Overall, the robot is easy to assemble and producible. Parts used for the component can normally buy. Electronic equipment can also be easily purchased, but may not be used as it is designed. The total weight of the robot is 25 kg and the price is equipped with an operator about 40thousand Czech crown.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt