Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 21. 05. 2012
Počet stran 43
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo dar033
Jméno Ladislav
Příjmení Darebník
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Robotické systémy pro zásahy hasičského záchranného sboru
cizojazyčně Robotic Systems for Fire Rescue Service Operations
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá využitím robotických systémů u Hasičského záchranného sboru. V úvodu jsou analyzovány zásahy u Hasičského záchranného sboru s využitím robotických systémů. Na základě analýzy jsou vybrané zásahy metodicky popsány. Pro zásahové mobilní roboty HERCULES a HARDY jsou specifikovány servisní činnosti robota při zásahu, ale i technické a věcné vybavení robota v souladu s metodickými postupy. Pro přepravu zásahového mobilního robota HERCULES je v této bakalářské práce navrhnuto vozidlo rychlého zásahu.

cizojazyčně

Main objective of this Bachelor Thesis is the use of robotic systems by Fire Rescue Service. The first part deals with analysis of Fire Rescue Service operations where robotic systems where engaged. Method descriptions of selected operations are based on the analysis. Service functions in the operation and also technical and general equipment, as requested by the method procedures, are specified for mobile robots HERCULES and HARDY, which are use in the operations. In this Bachelor Thesis there was also a rapid intervention vehicle designed for transportation of mobile robot HERCULES used in the operations.

Dosažené výsledky česky

Výsledkem této bakalářské práce je využití robotických systémů u Hasičského záchranného sboru. Pro zásahové mobilní roboty HERCULES a HARDY jsou specifikovány servisní činnosti robota při zásahu, které jsou metodicky zpracovány a popsány, tak i technické a věcné vybavení robota. Práce je doplněna výkresovou dokumentací přepravního boxu vozidla rychlého zásahu.

cizojazyčně

Result of this Bachelor Thesis is the use of robotic systems by Fire Rescue Service. Service functions in the operation and also technical and general equipment are specified for mobile robots HERCULES and HARDY. These were processed and described as requested by the method procedures. This thesis is complemented with drawing documentation of transportation box for the rapid intervention vehicle.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt