Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 21. 05. 2012
Počet stran 73
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo sud029
Jméno Michal
Příjmení Suder
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon
Bydliště skryto
Vedoucí doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Projekt pracoviště pro manipulaci a uskladňování přípravků pro PR
cizojazyčně Project of Workplace for Manipulate and Stacking of Jigs for IR
Abstrakt česky

Diplomová práce řeší problém uskladnění svařovacích přípravku ve firmě Borcad s.r.o. Po provedení analýzy současného stavu manipulace a uskladnění svařovacích přípravků ve firmě byly navrhnuty tři varianty možného řešení. Za pomocí hodnotové analýzy byla vybrána optimální varianta, která je dále zpracována. Práce je zaměřena na konstrukční návrh skladu přípravků, výběr pohonů a důležitých komponentů. V závěru práce je provedeno technicko ekonomické zhodnocení. Celý projekt je vymodelován v 3D prostoru v CAD systému pro/Engineer. Práce také obsahuje dispoziční výkres, sestavný výkres skladu a pevnostní analýzy nosných částí konstrukce.

cizojazyčně

This thesis addresses the problem of storage of welding jigs in the BORCAD Ltd. Company. After analyzing the current state of handling and storage of welding jigs in the company were suggested three options for possible solutions. Using value analysis was chosen optimal variant, which is further processed. The work is focused on the design of storage products and drives the selection of important components. In conclusion, the work is carried out technical and economic evaluation. The project is modeled in 3D CAD system Pro / Engineer. The work also includes a layout drawing, the plan of the warehouse and stress analysis of load-bearing parts of the structure.

Dosažené výsledky česky

Z navržených variant byla vybrána optimální pomocí hodnotové analýzy. V práci byly navrhnuty celkem 3 motory. U těchto motorů byl vypočítán rozběh, a přiřazena odpovídající převodovka. Dále byly vybrány a zkontrolovány ostatní podstatné komponenty skladu. Nosné prvky skladu byly podrobeny pevnostní analýze. Celý projekt je vymodelován ve 3D a doplněn sestavním a dispozičním výkresem. V neposlední řadě bylo provedeno ekonomické zhodnocení celého projektu.

cizojazyčně

The proposed variants were selected using the optimal value analysis. In this work were designed to a total of 3 engines. These engines have been computed starting, and assigned to the corresponding transmission. Were also selected and reviewed other important warehouse components. Core elements of the warehouse were subjected to stress analysis. The project is modeled in 3D and added assembly and layout drawing. Finally, economic evaluation was carried out the project.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt