Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 21. 05. 2012
Počet stran 67
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo tra116
Jméno Roman
Příjmení Trávniček
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon
Bydliště
Vedoucí doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Robotický systém údržby a kontroly fotovoltaických elektráren
cizojazyčně Robotic System for Maintenance and Monitoring of Solar Power Stations
Abstrakt česky

Tato diplomová práce se zabývá řešením některých úkolů, které na FVE dnes provádí člověk a které by mohl provádět autonomně nějaký stroj či soustava strojů, přesněji řečeno robot či soustava robotů. Cílem této práce je zmapovat současnou situaci FVE, specifikovat činnosti, jichž je zapotřebí pro jejich údržbu a kontrolu, a navrhnout varianty řešení robotického systému, který by prováděl úkony této údržby a kontroly.

cizojazyčně

This thesis deals with the solution of some tasks now performed on PVP and the man who could carry out an autonomous system of any machine or machines, or more precisely, the robot system robot. The aim of this work is to map the current situation of PVP, to specify the actions that are needed for their maintenance and control, and propose alternative solutions robotic system to perform tasks of maintenance and inspection.

Dosažené výsledky česky

V úvodu práce je zahrnut obecný přehled o fotovoltaice a současném průběhu kontroly panelů a čištění panelů. Byly navrženy tři varianty robotů. Na základě hodnotových analýz byla z nich vybrána varianta optimální. Touto variantou je portálový robot pojíždějící na kolejích, který je schopen panely kontrolovat a čistit v libovolném ročním období. Tato varianta byla kompletně zpracována až do stavu konceptu a celá byla v této práci popsána. Byl k ní vytvořen 3D model a sestavné výkresy. Dále byly provedeny výpočty pohonů a pevnostní analýzy kolejišť. V závěru práce je obsaženo technicko-ekonomické zhodnocení projektu, které vypovídá o jeho případné návratnosti.

cizojazyčně

In general overview of this work is look for the current fotovoltaic control and clean the panels. Were designed robots three variants. Based on the value of these analyzes were selected optimal variant. This option is a portal robot taxiing on the track, which is able to control panels and cleaned in any season. This variant has been completely processed until the state and the whole concept was described in this work. Was it to a 3D model and drawings assembled. Further calculations were carried out stress analysis drives and railways. The conclusion is contained technical-economic evaluation of the project, which tells about his possible return.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt