Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 21. 05. 2012
Počet stran 55
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo ste519
Jméno Jan
Příjmení Štefko
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Ladislav Kárník, CSc.
Konzultant
 
Název práce česky Konstrukční návrh stacionárního obslužného robotického ramene ve vnitřním prostředí
cizojazyčně Constructional Design of Stationary Service Robotic Shoulders in Indoor Environment
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem stacionárního obslužného robotického ramene, které by mělo obsluhovat imobilní pacienty. V úvodní části práce jsou definovány základní pojmy, kritéria a postupy při vytváření struktur robotických ramen (robotů). Dále je provedena analýza současných robotických ramen využívaných ve vnitřním prostředí. V práci jsou ukázány zajímavé konstrukční řešeni robotických ramen a jejich parametrů. Na základě provedené analýzy jsou stanoveny požadavky na konstrukci. Jsou vypracovány tři varianty kinematických strukturu ramene, které jsou za pomoci hodnotové analýzy vyhodnoceny. Pro nejoptimálnější strukturu je proveden podrobný konstrukční návrh ramene ve třech variantách v programu Pro/ENGINEER. Jednotlivým variantám je uveden popis a jsou definovány základní parametry. Na konstrukční varianty je aplikován postup hodnotové analýzy a je vybraná optimální varianta. Pro vybranou variantu je vytvořena technická zpráva se specifikacemi ramene. Konstrukční řešeni je doloženo výpočty a je vytvořen sestavný výkres ramene.

cizojazyčně

The thesis deals with the structural design of stationary robotic arm, which should serve immobile patients. In the introduction are definitions of basic concepts, criteria and procedures for creating structures robotic arms (robots). Next part analyze present robotic arms used in the environment. The work demonstrates the interesting design of robotic arms and their parameters. The requirements for construction are based on analysis. There are developed three variants of the kinematic structure of robotic arm that are evaluated by value analysis. For the optimal structure is made detailed design of arm in three versions in Pro/ENGINEER. In various options are description and there are the basic parameters defined. On structural designs is applied the method of value analysis and optimal variant is selected. For the selected variant is created technical report with specifications of arm. Design is supported by calculations and there is made a drawing of arms.

Dosažené výsledky česky

Na základě provedené analýzy byly stanoveny požadavky na robotické rameno. Pro nejoptimálnější kinematickou strukturu byly vypracovány tři konstrukční řešení robotnického ramene v programu PRO/ENGINEER. Z výsledků hodnotové analýzy vyšla nejvhodnější varianta číslo tři. Pro toto řešení byly zjištěny zatěžující síly za pomoci systému PRO/ENGINEER – Mechanism. Jednotlivé výsledky zatížení byly aplikovány při návrhu konstrukčních prvků. Výsledné robotické rameno má nosnost 5 kg, hmotnost 10 kg, dosah 1670 mm a 5 DOF. Součástí diplomové práce je sestavný výkres robotnického ramene.

cizojazyčně

In thesis was realized requirements for the robotic arm based on the analysis. For optimal kinematic structure was developed three designs of robotic arm in program Pro / ENGINEER. The best solution was variant three, based on the value analysis. To this solution were found loading force using Pro / ENGINEER - Mechanism. Individual results were applied in the design of components. The final robotic arm has a load capacity 5 kg, weight 10 kg, range 1670 mm and 5 DOF. Important part of thesis is also the plan of robotic arm.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt