Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 21. 05. 2012
Počet stran 72
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo zac111
Jméno Jan
Příjmení Žáček
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon
Bydliště
Vedoucí Ing. Ladislav Kárník, CSc.
Konzultant
 
Název práce česky Konstrukční návrh robotického schodolezu s větší nosnosti
cizojazyčně The Construction Design of Robotic Mobile Stairclimber with Bigger Bearing
Abstrakt česky

Práce se zabývá konstrukčním návrhem schodolezu. V úvodu práce je vysvětlen samotný pojem schodolezu a je zde také uveden přehled aktuálně nabízených typů schodolezů. Poté jsou v práci uvedeny tři koncepčně různé varianty řešení schodolezu, z nichž je následně hodnotovou analýzou vybrána optimální varianta. Ve zbytku práce je detailně popsána konstrukce celého schodolezu, senzorický i řídicí subsystém zařízení. Práce je doložena výkresovou dokumentací, modelem schodolezu a také potřebnými výpočty.

cizojazyčně

The thesis deals with construction design of a stairclimber. The introduction explains the concept of a stairclimber. Also, there is a summary of currently available types of stairclimbers. The thesis gives three conceptually different variation of stairclimber solutions, which is then selected by value analysis to the optimal variations. The rest of the thesis describes in detail the construction of whole stairclimber, sensory and directional subsystem devices. The thesis is supported by drawing documentation, model and also necesary calculations.

Dosažené výsledky česky

Byl navržen schodolez, který se koncepčně liší od ostatních schodolezů dostupných na trhu. Oproti bezobslužným schodolezům disponuje navržené zařízení nižší hmotností i rozměry. Hmotnost celého schodolezu je 46,6 kg a rozměry v pohotovostní poloze (V x Š x D) 1565 x 575 x 1040 mm. Oproti obsluhovaným schodolezům umožňuje navržený schodolez invalidní osobě větší pohybové možnosti, jelikož se s jeho pomocí může pohybovat sama v prostorách bez schodových překážek. Maximální nosnost zařízení je 120 kg.

cizojazyčně

Stairclimber, which was designed, is conceptually different from other stairclimbers on the market. Compared to unattended stairclimbers has designed device lower weight and dimensions. The weight of whole stairclimber is 46,6 kg and dimensions in standby (H x W x D) are 1565 x 575 x 1040 mm. Compared of operated stairclimbers allows the designed stairclimber for disabled person a greater possibility of movement, since it can be used to move alone in the premises without stair barriers. Maximum load capacity of the equipment is 120 kg.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt