Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 18. 05. 2012
Počet stran 56
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo buc150
Jméno Jonáš
Příjmení Buchta
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Milan Mihola, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Návrh technologického zařízení pro zajištění požadované orientace výrobku na dopravníku a jeho následné označení štítkem
cizojazyčně The Design of Technological Equipment for Achievement of Required Product Orientation on Conveyer and its Subsequent Labeling
Abstrakt česky

Práce se zabývá projektem automatizovaného pracoviště. V mém případě se jedná o plastové otevírací láhve tzv. lékovky, ve kterých budou pilulky. Základní princip manipulace s těmito láhvemi bude spočívat v roztřídění těchto láhví z chaotického uspořádání na určenou orientaci hrdlem vzhůru a následném přivedení k etiketovacímu stroji, kde dojde k olepení láhve papírovou etiketou. Součástí práce bude dispoziční výkres pracoviště, sestavný výkres obracecího zařízení a výrobní výkres rámu obracecího zařízení. Ke zprávě bude přiložené technicko-ekonomické zhodnocení a 3D model automatizovaného pracoviště pro roztřízení a oštítkování lahví.

cizojazyčně

The work deals with the automated workplace project. In my case, the plastic bottle opening the bottle in which they are pills. The basic principle of handling these bottles will be to sort these bottles from the chaotic arrangement of the specified orientation neck and then bringing up the etiketovacímu machine where there is a pasting paper label bottles. The work will be drawing office layout, the plan of turning equipment and production facilities turning a drawing frame. The report will be accompanied by the technical-economic evaluation of a 3D model of an automated workplace for sorted and labeled bottles.

Dosažené výsledky česky

Cílem bakalářské práce byl návrh technologického zařízení pro zajištění požadované orientace a následné označení štítkem. Jako první byl proveden všeobecný přehled o strojích a technologiích používaných v této práci, na základě kterého byl vypracován požadavkový list. Dále byly navrženy tři varianty, ze kterých byla optimalizací vybrána jedna, která byla následně rozpracovaná, jejíž součástí byl i konstrukční návrh obracecího zařízení.

cizojazyčně

The aim of the thesis was the design of technical equipment to ensure the desired orientation and then labeled. The first was made a general overview of machines and technologies used in this work, based on which was drawn up wish lists. Furthermore, the proposed three options from which optimization was chosen one, who was then in progress, part of which was the design of turning facilities.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt