Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 21. 05. 2012
Počet stran 57
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo sed398
Jméno Jan
Příjmení Šeděnka
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon
Bydliště
Vedoucí Ing. Václav Krys, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Simulace podvozku MR s využitím simulačního systému ADAMS
cizojazyčně Simulations of Mobile Robot Undercarriage in ADAMS Simulation System
Abstrakt česky

Tato práce se zabývá problémy spojenými s počátečním návrhem podvozku mobilního robotu. Srovnává simulace smykem řízeného podvozku pomocí programů Adams a ProEngineer s početním výpočtem naprogramovaným ve výpočetním softwaru Mathcad. Porovnány byly simulace jízdy podvozku po rovině, do kopce a otáčení na místě. Z výsledku bylo zjištěno, že výsledky pomocí simulace Adams a Mathcad jsou totožné. Výsledky simulací pomocí programu ProEngineer se odlišovaly. Výsledkem práce jsou výpočty n-kolových smykem řízených podvozků naprogramovaných v prostředí Mathcad. Je to výpočet, který významně urychlí dimenzování pohonu při koncepčním návrhu podvozku.

cizojazyčně

This thesis is dedicated to problems in initial phases of mobile robot chassis design. Simulations of differentially driven chassis by simulation software Adams and ProEngineer were compared by numerical calculation programmed in computing software Mathcad. Results of chassis driving simulations were compared for simulations of straight drive, uphill drive and turning on the spot. From the results were found out that simulation results found out by Adams and Mathcad are the same. Results found out by software ProEngineer were different. Results of this thesis are calculations of n-wheeled differentially driven chassis programmed in software Mathcad. It is a calculation that can significantly accelerate drive design for conceptual design of the chassis.

Dosažené výsledky česky

Pro zjednodušení návrhu budoucích smykem řízených robotů byly naprogramovány v Mathcadu výpočty dvou až osmi kolových robotů. Takto naprogramovaný výpočet byl porovnán s výsledky simulací v programu Adams a ProEngineer pro šesti kolový podvozek. Porovnány byly simulace jízdy podvozku po rovině, do kopce a otáčení na místě.

cizojazyčně

For easier design of future differentially driven mobile robots were programmed calculations for two to eight wheeled robots in software Mathcad. Programmed calculation was compared with simulation results of six wheeled robot from programs Adams and ProEngineer. Results of chassis driving simulations were compared for simulations of straight drive, uphill drive and turning on the spot.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt