Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 21. 05. 2012
Počet stran 90
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo han427
Jméno David
Příjmení Hanzlík
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Václav Krys, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Konstrukce a realizace podvozku mobilního robotu pro monitoring
cizojazyčně Mechanical Design and Realization of a Mobile Robot Undercarriage for Monitoring Tasks
Abstrakt česky

Práce se zabývá návrhem a realizací podvozku mobilního robotu pro monitoring. V úvodu je provedena rešerše z oblasti mobilní robotiky pro využití v bezpečnostních složkách. Na základě analýzy byl stanoven požadavkový list a navrženo několik možných variant řešení, ze kterých dle hodnotové analýzy vypracované třemi experty vzešla optimální varianta. Tato varianta byla dále podrobně rozpracována a doplněna kompletní výkresovou dokumentací, 3D modelem, výpočty a pevnostními analýzami. Návrh byl poté konstrukčně zrealizován. Zpráva je doplněna o poznatky z montáže a jejím popisem.

cizojazyčně

Thesis deals with design and realization of chassis for mobile robot performing monitoring. In the beginning there is a research from mobile robotics area with focus on usage in safety services. A list of requirements was set based on the analysis and a few possible solutions were designed, from which the optimal one was chosen based on value analysis performed by three experts. This variant was then worked on in detail and it is complemented with complete drawing documentation, 3D model, calculations and analysis of strengths. The design was then realized by construction. Thesis also contains findings and notes from assembly and its description.

Dosažené výsledky česky

V práci je popsán konstrukční návrh a realizace mobilního robotu pro monitoring. Na základě analýzy byl stanoven požadavkový list. Dále byly navrženy a systematicky posouzeny varianty řešení, kdy pro vlastní realizaci byla vybrána ta, která nejlépe splňovala stanovené hodnotící kritéria. Tato varianta byla dále podrobně propracována a zrealizována. Práce je doložena výkresovou dokumentací,3D modelem, návrhy konstrukčních prvků pomocí software Design Flex a MITCalc, pevnostními analýzami a funkčním výpočtem pohonů v softwaru Excel. Diplomová práce byla řešena a podpořena v rámci projektu studentské grantové soutěže fakulty strojní VŠB - TUO v roce 2011 (Průzkumný mobilní robot pro složky IZS - SP2011/54).

cizojazyčně

This work describes constructional design and realization of mobile robot for monitoring. A list of requirements was set based on analysis. Possible solutions were designed and systematically assessed and the best one fitting in the set valued criterias was chosen. This solution was then elaborated in detail and realized. This work also contains drawing documentation, 3D model, designs of constructional units made in Design Flex and MITCalc, strenghts analysis and a working drive calculations done in Excel. The diploma thesis was done and supported within a project of student's grant contest of faculty of mechanical engineering, VŠB - TUO in year 2011.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt