Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 23. 05. 2011
Počet stran 87
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo glo049
Jméno Michal
Příjmení Gloger
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Václav Krys, Ph.D.
Konzultant Ing. Ján Babjak, Ph.D.
 
Název práce česky Subsystém MR pro odběr tekutinových vzorků
cizojazyčně Fluids Sampling Subsystem for MR
Abstrakt česky

Diplomová práce pojednává o návrhu, detailním rozpracování a výrobě systému, který pomůže snížit riziko spojené s prací a přítomností lidí v prostředích s potencionálním výskytem nebezpečných plynů a kapalin. Jedná se o subsystém automatizovaného odběru tekutin uložený na platformě mobilního robotu. Práce má několik částí, první rozdělení je dle funkce, na jádro odběru, tedy aktivní člen tvoření vzorků a nástroj neboli hlavice, tedy pasivní člen odběru. Druhé členění je dle odebíraného média na odběr plynů a kapalin. V jednotlivých částech jsou navrženy varianty, ze kterých je vybrána nejvhodnější a ta je pak podrobně řešena, včetně tvorby 3D modelu v programu SolidWorks. Je dbáno, aby bylo zařízení modulární a jednoduše srozumitelné pro obsluhu. Cílem je pak zhotovení prototypu jádra odběru tekutin, s požadavkem maximálního využití systému FORTUS umístěného na katedře robototechniky VŠB - TUO.

cizojazyčně

Diploma thesis is focusing on hazardous area, where potential risk of human exposure by dangerous liquids or gases could occur. The main idea is to prevent and avoid any accident what could happen to people, whose have to be from certain reasons in such potentially dangerous places. The key how to reach this aim is fully automated fluids sampling device situated on mobile robot platform. Collecting of all valuable information, by deep probing this area of interest, leads to first concept of modular subsystem for sampling hazardous liquids and gases. This concept was split to several parts. First division is active part or sampling core and passive element or sampling head. Second separation is according of fluid type to gas sampling – GS and liquid sampling – LS. High priority is to obtain as modular, safe and easy - service device as possible. Ultimate aim is prototype of sampling core. Maximum utilization of system FORTUS situated on Department of Robotics VŠB - TUO is strong requirement.

Dosažené výsledky česky

Na základě konečného modelu byly vyrobeny a nakoupeny jednotlivé komponenty subsystému, které byly následně složeny ve funkční celky.

Došlo k realizaci jádra odběru, výrobu hlavic rozsah práce nestanovoval. Vyrobené moduly byly oživeny a podrobeny testování. Naměřené hodnoty se srovnaly s vypočtenými, díky tomu byla ověřena správnost volby jednotlivých prvků systému a bezchybnost funkce celého zařízení. Realizovaná část pak byla umístěna na platformu mobilního robotu ARES.

cizojazyčně

The Core is after selection of best variant precisely designed. All necessary components were specified, purchased or manufactured according virtual 3D model and final assembly was completed. Realization of the head (sampling tool) was excluded from consideration due to specified range of this study, where is stated only concept and virtual 3D model of sampling tool will be done. Assembled modules are tested and measured values are compared with calculated ones. Thanks to this procedure was verified right choice of the individual components and perfection of the entire system. Realized part was situated on mobile robot ARES platform.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt