Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 23. 05. 2011
Počet stran 59
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo hon097
Jméno Adam
Příjmení Honěk
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Milan Mihola, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Návrh kompaktního kloubu manipulační nadstavby
cizojazyčně Design of a Compact Joint of a Manipulator Arm
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem kompaktního kloubu manipulační nadstavby. Kompaktní kloub je řešen jako modulární jednotka se dvěma stupni volnosti. V prácí jsou navrženy dvě rozměrové verze kloubu. Dále je navržena referenční manipulační nadstavba.

cizojazyčně

The theme of this thesis is constructional design of a compact joint of a manipulator arm. The compact joint is designed as a modular unit with two degrees of freedom. The thesis contains two size variations of the design of the joint. There is also design of a referential manipulator arm in the thesis.

Dosažené výsledky česky

Dle zdání byly navrženy dvě rozměrové varianty kompaktního kloubu. Kompaktní kloub je řešen jako modulární jednotka se dvěma stupni volnosti. Dále byla navržena referenční manipulační nadstavba. Součásti návrhu jsou potřebné výpočty a výkresová dokumentace.

cizojazyčně

According to the assignment were designed two size variations compact joint. The compact joint is designed as a modular unit with two degrees of freedom. There is also design of a referential manipulator arm in the thesis. Part of the design are necessary check calculations and drawing documentation.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt