Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 26. 05. 2006
Počet stran 45
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo kuk053
Jméno Jan
Příjmení Kukol
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí prof. Dr. Ing. Petr Novák
Konzultant
 
Název práce česky Inkrementální senzory
cizojazyčně Incremental sensors
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací demonstračního pracoviště pro výuku inkrementálních senzorů. V první části bakalářské práce jsou popsány principy inkrementálních senzorů, SW a HW řešení dekódování kvadraturního signálu, chyby rotačních inkrementálních senzorů. V druhé části je popsána realizace demonstračního pracoviště s použitím reflexního a transmisního senzoru, použité prvky, popis a ovládání obslužného programu. Dále řešení softwarového a hardwarového kvadraturního dekodéru.

cizojazyčně

Bachelor work is dealing with design and implementation of demonstrational workstation for incremental sensors education. Principles of incremental sensors, SW and HW solution of quadrature signal decode and rotary incremental sensors errors are described in the first section. Implementation of demonstrational workstation with using reflective and transmissive sensors, used components, control description of utility program is described in the second part of bachelor work. Futher is solution of software and hardware quadrature decoder.

Dosažené výsledky česky

Výsledkem mé bakalářské práce je zhotovené demonstrační pracoviště pro výuku IRC senzorů a potřebný obslužný program IRC controller.exe . V první části bakalářské práce jsou také podrobně popsány principy IRC senzorů. Další část se zabývá návrhem a realizací demonstračního pracoviště osazeného IRC senzory reflexními i transmisními, a realizace SW a HW kvadraturního dekodéru.

cizojazyčně

As a result of my bachelor work is completed demonstrational workstation for incremental sensors education and utility program IRC controller.exe. Principles of incremental sensors are closely described in the first section. Another part is dealing with design and implementation of demonstrational workstation with transmission and reflective IRC sensors and implementation of SW and HW quadrature decoder.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt