Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 23. 05. 2011
Počet stran 52
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo kan333
Jméno David
Příjmení Kaňok
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Ladislav Kárník, CSc.
Konzultant
 
Název práce česky Konstrukční návrh laparoskopického robotického operačního nástroje se třemi klouby
cizojazyčně The Mechanical Design of Laparoscopy Robotic Surgical Tool with Three Joints
Abstrakt česky

Navázání na téma BP „Návrh a pevnostní kontrola vybraných časti mechanismu radiofrekvenčního operačního nástroje“. Jedná se o návrh robotického operačního nástroje pro realizaci chirurgických zákroků. Laparoskop by měl sloužit k mini-invazivním laparoskopickým zákrokům resekce metodou RFA v oblasti dutiny břišní, převážně pak v oblasti jater.

cizojazyčně

Follow-up BT on "Design and strength check of selected parts of the operating mechanism of RF tools. This is a proposal for operating a robotic instrument for the implementation of surgical procedures. Laparoscope should be used to mini-invasive surgery using RFA resection the abdominal cavity, mainly in the liver area.

Dosažené výsledky česky

Dle zadání byly zpracovány tři varianty řešení, z nichž byla pomocí hodnotové analýzy vybrána optimální varianta. Jenž byla dále dopracována do konečné podoby. Na základě návrhu byla vypracována technická zpráva s potřebnými výpočty.

cizojazyčně

According to the assignment was prepared three alternative solutions, which was using the optimal value analysis option is selected. Which was further refined into the final version. On the basis of a draft technical report was prepared with the necessary calculations.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt