Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 23. 05. 2011
Počet stran 63
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo kus120
Jméno Lukáš
Příjmení Kušnír
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Václav Krys, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Konstrukční návrh motorizovaného vozíku pro golfové hole
cizojazyčně Mechanical Design of a Motorized Golf Trolley
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá návrhem motorizovaného vozíku pro golfové hole. Úvodní část popisuje stávající konstrukce elektrických golfových vozíků. Pro konstrukci vlastního vozíku jsou specifikovány požadavky s využitím vhodných pohonů a energetických zdrojů. Dále jsou zpracovány tři varianty konstrukce golfových vozíků s jejich popisy. Pomocí metody vícekriteriálního hodnocení je vybrána optimální varianta řešení. Tato varianta je posléze podrobněji popsána a vymodelována do úrovně detailního 3D modelu. Dále je doložena výpočtovou zprávou. V závěru je práce zhodnocena, doložena přílohami, sestavným výkresem a vybranými výrobními výkresy.

cizojazyčně

The bachelor thesis deals with the design of a motorized cart for golf clubs. The introductory part describes the present design of electric golf carts. There is a summary of requirements for proper drive and energy resources for design of the cart. Three variants of construction of golf carts with their descriptions are elaborated. The optimal option was chosen by the method of multi-criteria evaluation (MCE). This option is then analysed in detail and modelled to the level of detailed 3D model. A calculation report is also a part of the thesis. In conclusion, the work is evaluated and attachments, assembly drawings and some production drawings are enclosed.

Dosažené výsledky česky

Na základě zadání bakalářské práce byl proveden průzkum trhu s golfovými vozíky. Byla navržena konstrukce elektrického golfového vozíku. Vozík je tříkolový, poháněný pomocí dvou stejnosměrných elektromotorů. Splňuje všechny hlavní požadavky. Hmotnost vozíku nepřekročila 10 kg, nosnost je 30 kg a rychlost vozíku je až 8 km/h. Zároveň vozík vyjede kopec se sklonem 30°.

cizojazyčně

Based thesis requirements, market research was performed. The construction of electric golf trolley was designed. The trolley is equipped with three wheels, driven by two DC motors. It meets all main requirements. Weight of trolley is less then 10 kg, load is 30 kg and max. velocity is 8 km/h. Trolley go up hill with an inclination of 30°.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt