Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 23. 05. 2011
Počet stran 40
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo maw009
Jméno Jan
Příjmení Marszalek
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Milan Mihola, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Návrh mobilní kamerové jednotky
cizojazyčně Desing of a mobile camera unit
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací jednoduché mobilní kamerové jednotky, hlavní kritérium konstrukce je co nejnižší cena jednotky, neboť hrozí nebezpečí zničení při vykonávání průzkumné činnosti. V práci je navržen jednoduchý systém diferenciálního řízení, kamerový subsystém a varianty podvozků. Kamerový subsystém má dva stupně volnosti, tento pohyb zaručují vodotěsné servomotory firmy MARK STAR. Podvozky jsou konstruovány jednoduše, většina součásti jsou normalizované, sériově vyráběné. Krytování je vyrobeno z hliníkových plechů, které jsou obrobeny, ohnuty a následně svařeny.

cizojazyčně

This thesis describes the design and implementation of a simple mobile camera unit, the main design criterion is the lowest unit price, since the risk of damage during a reconnaissance exercise. We propose a simple system of differential control, a camera subsystem and chassis options. Camera subsystem has two degrees of freedom of movement ensures the waterproof servo STAR MARK company. The trucks are designed simply, most components are standardized, mass-produced. Enclosure is made of aluminum plates that are machined, bent and then welded together.

Dosažené výsledky česky

Byla navržena mobilní kamerová jednotka. Základním prvkem celé konstrukce byl koupený podvozek firmy POLOLU CORPORATION. Tento podvozek má výbornou mobilitu, k tomuto podvozku byl navrhnut jednoduchý řídicí systém složen ze dvou regulátorů otáček a přijímače, které jsou ovládány pomocí RC pákového ovládání. Tento řídicí systém umožňuje diferenční řízení mobilní kamerové jednotky. Celý podvozek byl zakrytován, aby se do konstrukce nedostala voda, popřípadě nějaká jiná nečistota, která by mohla zničit vnitřní vybavení jednotky. Ve vrchním krytu jednotky je přimontována kamerová hlava. Díky použití vodotěsných servomotorů a vodotěsné venkovní IP kamery odpadla nutnost krytování tohoto subsystému, čímž se nám značně snížily náklady na konstrukci. Náklady na konečnou variantu byly stanoveny na cca 17 000,-. Tato cena je pouze orientační. Celá práce byla dopněno o výkresovou dokumentaci mobilní kamerové jednotky, kamerového subsystému a nosného plechu kamery.

cizojazyčně

It was designed mobile camera unit. An essential element of the construction company was purchased chassis POLOLU CORPORATION. This truck has excellent mobility, this chassis was designed by a simple control system consists of two speed controllers and receivers, which are controlled by the RC control lever. This control system allows differential control of mobile camera units. The entire chassis was Closed to get into the construction of water, or any other impurity that could destroy the equipment inside the unit. In the upper housing unit is mounted camera head. The use of watertight and weathertight exterior actuators IP cameras dispensing with the need for covers of this subsystem, which we greatly reduce the cost of the construction. The cost of options have been set at about 17 000, -. This price is only approximate.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt