Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 23. 05. 2011
Počet stran 67
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo sou162
Jméno Martin
Příjmení Soukup
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Milan Mihola, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Nástavba servisního robotu pro distribuci retranslačních stanic
cizojazyčně Extension of a Service Robot for Distribution of Relay Station
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá návrhem vhodné Wi-Fi retranslační stanice pro robot Ares. V úvodu je popsáno co je to Wi-Fi a způsoby její retranslace. Součástí práce jsou varianty řešení a výběr optimální varianty na základě hodnotové analýzy. Optimální varianta je zpracována do úrovně sestavného výkresu a 3D modelu vytvořeném v prostředí Pro/ENGINEER. Práce také obsahuje popis řízení retranslační stanice odzkoušeném na prototypu.

cizojazyčně

Bachelor thesis describes the design of appropriate Wi-Fi relay station for the robot Ares. The introduction describes what is Wi-Fi, and ways of retransmission. Part of work are variant solutions and selection of optimal variant based on the value analysis. Optional variant is processed to the drawings and 3D models created in Pro / ENGINEER. The work also contains description of the control relay stations tested on the prototype.

Dosažené výsledky česky

Výsledkem této práce je návrh retranslační stanice na pásovém podvozku. Retranslaci Wi-Fi signálu zajišťují dva routery Linksys WRT54GL. Retranslační stanice je přizpůsobena pro nakládání a transport na robotu Ares. Hmotnost stanice je 2,45 kg, dosah víc jak 100 m, výdrž na baterie přes dvě hodiny, rychlost 0,1 m/s.

cizojazyčně

The result of this work is design relay station on tracked undercarriage. Retranslation of Wi-Fi signal is provided by two Linksys WRT54GL routers. Relay station is adapted for loading and transport on Ares robot. Weight of station is 2.45 kg, reach more than 100 meters, battery life over two hours, the speed of 0.1 m/s.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt