Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 23. 05. 2011
Počet stran 48
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo hru344
Jméno Tomáš
Příjmení Hruška
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Ladislav Kárník, CSc.
Konzultant
 
Název práce česky Konstrukční návrh kamerového subsystému s použitím mikrokamery
cizojazyčně The Construction Design of Camera Subsystem Using Micro Cameras
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá konstrukcí subsystému s použitím mikrokamery. Celý subsystém má čtyři stupně volnosti a je určen i pro venkovní prostředí. Pohyby jsou uskutečněny čtyřmi různými modelářskými servy. Snímání je uskutečněno předem zadanou miniaturní kamerou (MO-S691P), pro kterou byl celý tento subsystém konstrukčně navržen.

cizojazyčně

The bachelor thesis describes the construction of the subsystem using microcamera. The entire subsystem has four degrees of freedom and is designed for outdoor environment. Moves are made by four different modeler servo motors. Scanning is carried out by pre-specified miniature camera (MO-S691P), for which the entire subsystem is designed and constructed.

Dosažené výsledky česky

V první části bakalářské práce byla provedena analýza současného stavu použití mikrokamer a příslušných subsystémů. Na základě této analýzy byly navrženy tři varianty subsystému s použitím mikrokamery. Z těchto tří variant byla vybrána optimální varianta, která byla v druhé části bakalářské práci podrobně popsána a bylo provedeno konstrukční řešení včetně příslušných výpočtů a výkresové dokumentace.

cizojazyčně

In the first part of the bachelor thesis there is an analysis of the present state of using of microcameras and corresponding subsystems. With the help of this analysis, there were designed three variations of the subsystem using microcameras. From these three options the optimal version was chosen and in the second part of the work was described in detail. Calculations and drawings as part of the structural design were carried out.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt