Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce diplomová obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 23. 05. 2011
Počet stran 82
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo mar706
Jméno Jiří
Příjmení Marek
Tituly Bc.
e-mail skryt
Telefon
Bydliště skryto
Vedoucí Ing. Milan Mihola, Ph.D.
Konzultant
 
Název práce česky Návrh tepelné ochrany mobilního robotu
cizojazyčně Design of Thermal Protection of a Mobile Robot
Abstrakt česky

Diplomová práce se zabývá možnostmi aktivní i pasivní tepelné ochrany mobilního robotu Ares. V úvodu je uvedeno několik příkladů robotů blízkých tomuto tématu a jsou ukázány obecné možnosti aktivní i pasivní ochrany. Po této části je zdokumentováno měření robotu Ares termokamerou, z čehož vzešly vstupní údaje pro výpočty. Výpočty je zjištěno teplo produkované výkonným subsystémem, následně je na modelovém případě spočteno teplo, které vlivem blízkého plamene projde stěnou robotu. Vnitřní prostor robotu je chlazen vstřikováním stlačeného oxidu uhličitého. Pokrytí stěn robotu je navrženo materiálem protižárového obleku. Tato práce ukazuje nejen možnosti řešení této problematiky, ale i problémy, které mohou při zásahu mobilním robotem v extrémních podmínkách nastat.

cizojazyčně

Master Thesis is dealing with possibilities Active or Passive Thermal Protection of a Mobile Robot. The Introduction contains several Examples of Robots related with this Topic. In The Next Chapter there are Results of Testing Robot Ares by Infrared Camera. By using Results there is computed Powerful Subsystem Heat. The Second Heat what comes through Sides into The Robot is because of near Fire. The Space inside Robot is Cooling due to Carbon Dioxide Injection. Sides of the Robot are covered by Material from Heat-resistant Suit. This Thesis shows some Solutions and also Problems, which are related with Intervention in Extreme Conditions.

Dosažené výsledky česky

Tepelná ochrana robotu Ares se skládá ze dvou hlavních prvků – stěna robotu je pokryta materiálem z protižárového obleku, vnitřní prostor robotu (s náchylnými komponenty na teplotu) je chlazen vstřikováním stlačeného oxidu uhličitého. Tato práce ukazuje nejen možnosti řešení této problematiky, ale i problémy, které mohou při zásahu mobilním robotem v extrémních podmínkách nastat.

cizojazyčně

Thermal Protection of Robot Ares consists two main parts - Sides of the Robot are covered by Material from Heat-resistant Suit, The Space inside Robot is Cooling due to Carbon Dioxide Injection. This Thesis shows some Solutions and also Problems, which are related with Intervention in Extreme Conditions.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt