Katedra robotiky 

přihlásit do systému

Záznam o závěrečné práci na Katedře robotiky

Typ práce bakalářská obrázek charakterizující práci
Datum odevzdání 23. 05. 2011
Počet stran 56
Studijní obor Robotika
fotografie studenta Os. číslo mzi009
Jméno Jakub
Příjmení Mžik
Tituly
e-mail skryt
Telefon skryt
Bydliště
Vedoucí prof. Dr. Ing. Petr Novák
Konzultant Ing. Lukáš Tomek
 
Název práce česky Návrh mobilního robotu pro soutěž robotů
cizojazyčně Design of Mobile Robot for Robotics Competition
Abstrakt česky

Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem podvozku určeného pro soutěže mobilních robotů. V úvodu je uveden přehled soutěží mobilních robotů konaných jak v České republice, tak ve světě. Součástí návrhu jsou tři možné varianty řešení a výběr optimální varianty pomocí hodnotové analýzy. Je navržen senzorický a řídící subsystém robotu. Jsou uvedeny výpočty jízdní dynamiky. Podvozek je uveden do 3D podoby pomocí CAD systému PRO/Engineer Wildfire 5.0.

cizojazyčně

Bachelor thesis deals with the construction design of chassis intended for mobile robot competitions. The introduction provides a review of mobile robot competitions held in Czech Republic and in the world. Parts of the design are three solution alternatives and the selection of the optimal one by value analysis. The sensor and control subsystem is designed. Calculations of drive dynamics are set. Chassis is transferred to 3D model using PRO/Engineer Wildfire 5.0.

Dosažené výsledky česky

Výsledkem práce je šestikolový podvozek s kloubově uchycenými rámy kol. Je sestaven z hliníkových stavebnicových profilů, spoje jsou řešeny pomocí šroubovaných úhelníků. Podvozek má nastavitelnou světlou výšku v rozsahu 35 mm. Jsou použita kola s integrovaným motorem a převodovkou. Konečná hmotnost podvozku je 4,3 kg.

cizojazyčně

The result of the work is the six-wheel chassis with hinge-mounted wheel frames. It is built from aluminum modular system profiles, connections are solved by bolted angles. The chassis has an adjustable ride height in the range of 35 mm. Wheels with an integrated engine and gearbox are used. The final mass of the chassis is 4,3 kg.

© Katedra robotiky 2008-2018, Tomáš Kot

telefonní seznam | kontakt